Ubytování v apartmánu v bytovém domě RAZULA, Velké Karlovice č.p. 690 se řídí následujícícími obchodními podmínkami:

1. Objednávka

Závaznou objednávku ubytování je možné provést osobně, telefonicky nebo elektronicky. Pronajímatel zašle klientovi elektronicky potvrzení o přijetí objednávky s uvedením konečné ceny pronájmu vč. pokynů k její úhradě a současně si vyžádá potřebné osobní údaje ubytovaných osob.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a majitelem apartmánu vznikne na základě potvrzení o přijetí objednávky a úhrady ceny nebo dohodnuté zálohy z ceny.

3. Platební podmínky

Záloha ve výši 50% z ceny musí být uhrazena nejpozději 6 týdnů před nástupem na ubytování a doplatek celkové ceny je splatný nejpozději 20 dnů před nástupem na ubytování. Při objednání pobytu v termínu kratším než 20 dnů před nástupem na ubytování je klient povinen uhradit 100% ceny za ubytování.

4. Cena a doba ubytování

Cenou za ubytování se rozumí celková cena uvedená v potvrzení o přijetí objednávky. Případné slevy vyhlášené majitelem po odeslání potvrzení o přijetí objednávky nezakládají právo klienta na zlevněnou cenu. Cena zahrnuje užívání parkovacího stání, lyžárny, sklepu a apartmánu vč. služeb (elektřina, topení, vodné, stočné,, závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky ) a vybavení náležející k apartmánu (nábytek, spotřebiče, ...). Doba uvytování je uvedena v potvrzení o přijetí objednávky.

5. Pobytové podmínky

Začátek ubytování je mezi 12 - 15 hod. Při příjezdu mimo stanovený čas je nutné telefonicky kontaktovat správce objektu, který klienta ubytuje. Konec ubytování je do 10 hod. V tomto termínu je nutné apartmán osobně předat správci objektu. V hlavní sezóně je preferováno týdenní ubytování od soboty do soboty. Kratší pobyty jsou poskytovány po vzájemné dohodě. Při příjezdu předá klient správci Předávací protokol vč. ubytovacího řádu a dále se postupuje jak je v něm uvedeno.                                             

V případě předčasného ukončení ubytování ze strany klienta nemá klient nárok na vrácení již zaplaceného ubytování

Klient je povinen využívat apartmán pouze pro počet osob uvedený v Předávacím protokolu. V případě porušení tohoto ujednání má majitel právo cenu ubytování navýšit, případně ubytování  ukončit při překročení kapacity apartmánu. Klient je povinen dodržovat předpisy platné v místě ubytování, kdy v případě jejich porušení má majitel právo okamžitě ubytování ukončit bez nároku na vrácení uhrazené ceny za ubytování.

6. Zrušení ubytování

Klient má právo kdykoliv před počátkem ubytování odstoupitž od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno majiteli. V tomto případě je klient povinen uhradit následujícíc storno poplatky:      

Při stornování 0 - 9 dnů před zahájením ubytování                              100% z celkové ceny ubytování

Při stornování 10 - 19 dnů před zahájením ubytování                           50% z celkové ceny ubytování

Při stornování 20 a více dnů před zahájením ubytování                       1.000,- Kč jako manipulační poplatek

 

7. Odpovědnost za škodu

V případě zjištění škod na majetku majitele způsobených nájemcem, se postupuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v aktuálním znění.

8. Ochrana osobních údajů

8.1  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytuje klient nebo s ním ubytované osoby v souvislosti s pronájmem našeho apartmánu. Jedná se tako o údaje, které nám sdělí pro účely rezervace ubytování a vedení evidence v knize ubytovaných, kterou jsme povinni předkládat obecnímu úřadu, popř. cizinecké policii: jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, číslo občanského průkazu, popř. cestovního pasu, emailová adresa, telefonní kontakt, bankovní spojení aj.

8.2  Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako Správce, a to z důvodů právních. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání rezervace a samotného pobytu. Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Některé Vaše osobní údaje jsme pak povinni poskytnout na základě platných právníchpředpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení vč. Specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa apod.) a dalším orgánům veřejné správy. Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.